Moto

Moto

Moto

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden Agenion Mobility Particulieren. Om deze te raadplegen, klik hier

   

Wettelijke verplichte verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto (BA Moto)

Omschrijving van het product

Dit contract dekt de burgerlijke aansprakelijkheid in overeenstemming met de wet van 21 november 1989, gewijzigd door de wet van 12/01/2007.

Verzekerde

 • Verzekeringnemer
 • Eigenaar, iedere houder, bestuurder en passagier
 • Werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven

Verzekerde voertuig

Het in het contract omschreven voertuig en de eraan gekoppelde aanhangwagen

Type schade

 • Stoffelijke schade
 • Lichamelijke schade

Territorialiteit

De dekking geldt enkel voor de landen vermeld op de groene kaart

Dekkingen

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerden t.a.v. derden
 • Vergoeding aan de zwakke weggebruiker
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die benodigdheden voor slepen van motorvoertuig met pech heeft geleverd
 • Reiniging en herstelling binnenbekleding na transport gewonde
 • Terrorisme

Belangrijkste limieten

 • Lichamelijke schade: onbeperkte dekking
 • Stoffelijke schade: 100.000.000 € per schadegeval
 • Persoonlijke kleding en bagage vervoerde personen (niet bestuurder): 2.500 € per vervoerde persoon

Belangrijkste uitsluitingen

BA
 • Schade aan de voor de schade aansprakelijke persoon (meestal de bestuurder)
 • Schade aan het verzekerde rijtuig
 • Schade aan vervoerde goederen, behalve kleding en bagage van vervoerde personen
 • Schade te wijten aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer
 • Schade door deelname aan wedstrijden en dergelijke
 • Boetes etc.

 

Optioneel: (Mini) Omnium MOTO

Omschrijving van het product

Dekking materiële schade aan het verzekerde voertuig met optie mini-omnium of omnium.

Verzekerde

 • Het in het contract omschreven voertuig
 • Iedere andere toegelaten bestuurder

Verzekerde voertuig

 • Het in het contract omschreven voertuig
 • Het voertuig van dezelfde aard dat niet toebehoort aan een bij de verzekerde inwonend familielid en dat bestemd is voor hetzelfde gebruik als het omschreven voertuig, indien dit voertuig gedurende een periode van maximum 30 dagen het omschreven voertuig vervangt.

Type schade

Stoffelijke schade

Territorialiteit

De dekking geldt enkel voor de landen vermeld op de groene kaart

Dekkingen

Optie Mini-Omnium
 • Brand (inbegrepen ontploffing, bliksem, elektrische kortsluiting)
 • Diefstal (inbegrepen schade door diefstal of inbraak en vervanging van sloten bij sleuteldiefstal)
 • Glasbreuk (hoog windscherm, elektrisch verstelbaar windscherm)
 • Natuurkrachten (vallen van voorwerpen, overstroming, storm, hagel, aardbeving, vulkaanuitbarsting, etc.))
 • Contact met een dier
Optie Omnium
 • Alle waarborgen van de Mini-omnium en bijkomend
 • Alle Stoffelijke Schade aan het voertuig (inbegrepen vandalisme en schade tijdens het vervoer en het laden of lossen van het voertuig) onder aftrek van de contractuele vrijstelling.

Waarborguitbreidingen voorzien bij onderschrijving van mini-omnium en omnium

 • Tot een bedrag van 1.250 € de kosten bij een vergoedbaar schadegeval voor:
  • sleping naar de dichtstbijgelegen garage
  • opmaak van het bestek en de voorlopige garagekosten
  • repatriëringskosten en douanerechten
  • vrijmaken van de rijweg, bij schadegeval dat zich heeft voorgedaan buiten België
 • Terrorisme (TRIP)

Belangrijkste limieten

De waarborg is bij totaal verlies beperkt tot de verzekerde waarde van het voertuig

Belangrijkste verplichtingen

Klacht indienen binnen de 24u bij diefstal(poging) van het voertuig en bij diefstal van de sleutels.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade veroorzaakt door ontvlambare, ontplofbare of bijtende materialen of zaken die door het omschreven voertuig worden vervoerd, behalve indien deze materialen of zaken bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.
 • Diefstal(poging) gepleegd door een verzekerde of begunstigde of indien medeplichtig
 • Diefstal(poging) indien het voertuig niet volledig was afgesloten, de sleutels zich op/in het voertuig bevonden,
 • Diefstal(poging) indien het diefstalbeveiligingssysteem niet ingeschakeld was, tenzij het voertuig in een afgesloten garage staat.
 • Glasbreuk in geval van totaal verlies van het omschreven voertuig of ingeval de windschermen niet hersteld of vervangen worden.
 • Schade veroorzaakt aan delen van het voertuig ten gevolge van slijtage, een constructie-of materiaalfout, van een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van de onderdelen of ten gevolge van een gebruik van het voertuig dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur
 • Schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde dieren of voorwerpen, het op- of afladen daarvan, alsook door de overbelasting van het voertuig of de aanhangwagen ervan.
 • Dronkenschap of alcoholintoxicatie
 • Oorlog of gelijkaardige feiten
 • Verhuur
 • Deelname aan stakingen of gewelddaden met collectieve inslag
 • Kernenergie
 • Competities en rally’s en de trainingen hiervoor
 • Genotsderving en waardeverlies

 

Optioneel : Rechtsbijstand

Omschrijving van het product

De rechtsbijstand is een onderdeel van uw autoverzekering. Hiermee is uw hele gezin verzekerd voor juridische conflicten die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Het maakt niet uit of u zelf de auto bestuurt of inzittende, fietser of voetganger bent. Als zich een probleem voordoet, kunt u rekenen op de ondersteuning van de juristen. Waar ook in Europa.

Verzekerde

In de eerste plaats de verzekeringnemer: degene die het verzekeringscontract heeft gesloten.
Ook medeverzekerden kunnen aanspraak maken op de verzekering. Medeverzekerden zijn alle personen die tot het huishouden van de verzekeringnemer behoren. Ook de geautoriseerde bestuurder en/of de passagier(s) die gratis vervoerd word(t)(en), kunnen gebruikmaken van deze verzekering. Voor verdere uitleg over welke personen aanspraak kunnen maken op deze verzekering verwijzen wij u naar de tekst van de bijzondere voorwaarden. Deze is te raadplegen via de link hierboven.

Verzekerde voertuig

Het voertuig aangeduid in de bijzondere clausules geniet van onze waarborg in alle omstandigheden met uitzondering van de uitdrukkelijk vermelde uitsluitingen in de bijzondere voorwaarden. Wordt beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de aanhangwagens en de caravans. Zolang het aangeduide voertuig niet rijvaardig is,wordt de dekking uitgebreid tot het vervangingsvoertuig.

Territorialiteit

Voor de materie “repatriëring” is de waarborg verworven voor verkeersongevallen gebeurd in Europa, behalve België, of in een land grenzend aan de Middellandse Zee.

Voor de andere materies wordt de dekking verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in Europa of in een land grenzend aan de Middellandse Zee en dit voor zover de verdediging van uw belangen in deze landen waargenomen kan worden.

Dekkingen

U kunt een beroep doen indien u onder andere een geschil krijgt inzake overeenkomsten ten behoeve van het verzekerde voertuig, indien u schade wenst te verhalen op een aansprakelijke derde en indien u strafrechtelijk wordt vervolgd en een geschil krijgt met de overheid over bijvoorbeeld uw rijbewijs of verkeersbelasting.

Om een volledig overzicht te krijgen van alle gedekte evenementen op de rechtsbijstandverzekering, kunt u de voorwaarden raadplegen via de link hierboven.

Belangrijkste limieten

Verzekerde materies Verzekerd bedrag in €
Burgerlijk verhaal 65.000
Strafrechtelijke verdediging 65.000
Burgerlijke verdediging 65.000
Rechtsbijstand "rijbewijs", "administratieve" en "fiscale" 65.000
Contracten "voertuigen" 65.000
Insolventie van derden 65.000
Strafrechtelijke borgtocht 65.000
Repatriëring 2.500

Belangrijkste uitsluitingen

Een aantal situaties zijn uitgesloten van dekking.

Hieronder een niet limitatieve opsomming van uitgesloten situaties, met name schadegevallen:
 • Die betrekking hebben op oorlogsgebeurtenissen of burgerlijke en politieke onlusten;
 • Die betrekking hebben op nucleaire of natuurrampen;
 • In verband met het contract dat u met ARAG hebt gesloten;
 • Met betrekking tot een voertuig dat bestuurd wordt door een persoon die geen titularis is van een vergunning of rijbewijs, of indien het voertuig niet wettelijk tot het verkeer is toegelaten of niet geldig verzekerd is.

 

Optioneel: Bescherming van de bestuurder

Omschrijving van het product

Uitkering schadevergoeding bij overlijden, blijvende invaliditeit en verplegingskosten na een ongeval.

Verzekerde

Iedere persoon - als bestuurder van het geïdentificeerd voertuig.

Verzekerde voertuig

Het in het contract omschreven voertuig.

Type schade

Lichamelijke schade

Territorialiteit

De verzekering is geldig in heel de wereld, voor zover de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats in België heeft.

Dekkingen

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit
 • Verplegingskosten (verpleging, ziekenhuis, prothese, orthopedie, esthetische chirurgie, aangepast vervoer)

Waarborguitbreidingen

De verzekerde geniet eveneens de waarborg wanneer hij:
 • Het voertuig in-, uit-, op- of afstapt;
 • Onderweg herstellingswerken aan het voertuig uitvoert of deelneemt aan het depanneren van het voertuig;
 • Deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval;
 • Het voertuig met reisgoed of persoonlijke goederen laadt of ontlaadt;
 • Een motorvoertuig van dezelfde aard bestuurt, toebehorend aan een derde en aangewend tot hetzelfde gebruik als het in de bijzondere voorwaarden geïdentificeerde voertuig, indien dit voertuig gedurende ten hoogste één kalendermaand het geïdentificeerde voertuig vervangt dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn

Belangrijkste limieten

De waarborg is beperkt tot het overeengekomen verzekerd bedrag.

Belangrijkste Uitsluitingen

Dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische producten;
 • Weddenschappen, uitdagingen
 • Twist, agressie of aanslag, waarvan de verzekerde aanstoker was;
 • Opzettelijke daad van de bestuurder of van de verzekerde, van de verzekeringnemer of van een begunstigde;
 • Tijdens natuurrampen, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen en de schade;
 • Oorlog, gelijkaardige feiten of burgeroorlog;
 • Werkstakingen of gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch) andere dan daden van terrorisme;
 • Competities of wedstrijden, en tijdens de training of oefeningen
 • Rally's of gelijkaardige proeven indien tijds- en snelheidsnormen of -grenzen werden gekozen of opgelegd, en gedurende de training of oefeningen met het oog op dergelijke proeven.
 • Nucleair

 

Optioneel: Volledige bijstand

Bovenop de gratis hulp bij gedekte schade in België en 50 km buiten de landsgrenzen, kan u genieten van een volledig bijstandsproduct dat apart onderschreven kan worden met oa:
 • Hulpverlening aan de wagen bij ongeval, pech, poging tot diefstal, vandalisme, brand, explosie / implosie, brandstofpech, verkeerd getankt, lekke band,...
 • Tussenkomst 24/7 overal in Europa
 • Mobiliteit, vervangwagen, repatriëring van de wagen en de inzittenden
 • Medische bijstand wereldwijd, reisbijstand
 • Hulp bij overlijden
 • Psychologische bijstand
 • Juridische hulp (voorschot van strafrechtelijke borgtocht bij verkeersongeval en erelonen van een advokaat)

 

Juridische informatie

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen.